Általános Szerződési Feltételek

A PER-KOR Kereskedőház Kft. (továbbiakban mint PER-KOR Kft.) által kötendő szállításokra és értékesítésekre az alább részletezett feltételek az irányadóak, kivéve, ha a szerződő felek az Általános Szerződési Feltételektől való eltérést kifejezett írásbeli alakban kikötötték, vagy szintén írásban az egyes feltételek mellőzésében állapodtak meg. Az ÁSZF-től való, a Megrendelő által kezdeményezett eltérés csak akkor kötelező a PER-KOR Kft-re, ha ezt az eltérést a Szállító írásban visszaigazolta. A Szállító által nem kifogásolt eltérés nem jelenti az eltérés elfogadását. A Megrendelő saját üzleti feltételei a Szállító által el nem fogadottnak tekintendők.

A jelen Általános Szerződési Feltételek, amennyiben azokat a Megrendelővel közölték, s a Megrendelő ezek ismeretében rendelést adott a PER-KOR Kft-nek, a felek jogviszonyában érvényesen megállapítottnak, kikötöttnek tekintendők.

1. Árajánlatok és rendelések (szerződés)
Az adásvételi szerződés csak akkor tekinthető megkötöttnek, ha a felek azt írásba foglalták, illetőleg levélben, telefaxon vagy más írásos módon eljuttatott rendelést a PER-KOR Kft. ugyancsak írásos módon rendelés-visszaigazolás formájában megerősítette. Szóbeli megrendelés érvényességéhez annak írásban történő megerősítése szükséges. Tartós megrendelői - szállítói kapcsolat esetén a szóbeli vagy telefonon történő rendeléskor a PER-KOR Kft. a rendelést írásban visszaigazolja, a rendelés-visszaigazolás alapján akkor is megkezdi az áru szállításra való előkészítését, ha annak írásbeli megerősítése nem érkezik meg. Esetleges jogviták esetén a szerződés tartalma tekintetében a rendelés-visszaigazolás tekintendő irányadónak. A rendelésből egyértelműen ki kell tűnnie a Megrendelő nevének, székhelyének, értesítési és szállítási címének, valamint a rendelést elküldő személy nevének, beosztásának. A rendelésen szereplő esetleges kikötések abban az esetben érvényesek, amennyiben azt a PER-KOR Kft. írásban visszaigazolta. A szóbeli megrendelés írásbeli megerősítésének elmaradása esetére a PER-KOR Kft. kizárja felelősségét az ebből eredő esetleges eltérésekért, illetőleg hibás teljesítésért. Amennyiben a megrendelést a PER-KOR Kft a megrendeléshez képest eltérő feltételekkel igazolja vissza, akkor ez új ajánlatnak minősül, így szerződés nem jön létre. A megrendelő/vevő a PER-KOR Kft visszaigazolását követően a szerződéstől nem állhat el. Ha a PER-KOR Kft a szerződést/megrendelést részletekben köteles teljesíteni, és a szolgáltatás egy részének teljesítését már felajánlotta, akkor a vevő a teljesítésre még fel nem ajánlott szolgáltatásokra vonatkozóan sem mondhatja fel a szerződést.

A PER-KOR Kft. az általa küldött árajánlatot a benne szereplő áruk mennyisége, minősége és az árak vonatkozásában a készlet erejéig, kötelezettség nélkül tekinti érvényesnek.

2. Webáruház használata

Az itt leírtak vonatkoznak a www.perkor.hu weboldal, kapcsolódó aloldalainak és nem kapcsolódó, perkor domain névvel rendelkező oldalak használatára. A továbbiakban a webáruház jelentése: www.perkor.hu weboldal, kapcsolódó aloldalainak és nem kapcsolódó, perkor domain névvel rendelkező oldalak.

2.1. A webáruház szolgáltatásunkat kizárólag a PER-KOR KFT arra jogosult üzleti ügyfelei - akik egyben működő gazdasági társaságok - vehetik igénybe. Ők a rovábbiakban: felhasználók. Minden más érdeklődő böngészheti a PER-KOR KFT termékválasztékát árak, készletek és rendelésleadás lehetősége nélkül. Ők a továbbiakban: érdeklődők.

2.2. A webáruház használatára a weboldalon található regisztrációs űrlap kitöltésével, vagy az ertekesites@perkor.hu e-mail címre küldött igénnyel lehet jogosultságot kérni. A jogosultságot a PER-KOR KFT vezetősége hagyja jóvá, vagy utasítja el.

Elutasított kérelem esetén az érdeklődő böngészheti a PER-KOR KFT termékválasztékát árak, készletek és rendelésleadás lehetősége nélkül.

Jóváhagyott jogosultság esetén a felhasználó e-mailben megkapja a PER-KOR KFT webáruházának használatához szükséges belépési adatokat.

2.3. A webáruház használatára jogosult felhasználónak joga van a webáruházban a PER-KOR KFT termékválasztékát készlet és eladási ár adatokkal böngészni, valamint rendelést, ajánlatkérést leadni. Ugyanakkor a webáruház használatára jogosult felhasználó kötelessége a webáruházban található ár, készlet, rendeléssel kapcsolatos, stb. információkat üzleti titokként kezelni, harmadik félnek nem adhatja át az ilyen adatokat.

2.4. A felhasználó a PER-KOR KFT írásos engedélye nélkül nem adhatja át a webáruházhoz használatos felhasználónevét és jelszavát.

2.5. Amennyiben a felhasználó munkaviszonya megszűnik annál a társaságnál, amelynek képviseletében jogosultságot szerzett a webáruház használatára, és / vagy az adott cég korábbi tevékenysége megszűnik, vagy módosul, kötelessége erről írásban tájékoztatni a PER-KOR KFT vezetőségét a változást követő 3 (három) munkanapon belül. Ilyen esetben a PER-KOR KFT vezetősége dönt a felhasználónév törléséről.

2.6. A 2.3., 2.4., 2.5. pontban leírt kötelezettségek elmulasztása esetén a felhasználó szerződést szeg, a PER-KOR KFT jogosult a felhasználó és / vagy a képviselt társasággal szemben kártérítési követeléssel élni.

2.7. A webáruházban leadott rendelés akkor válik szerződéssé, amikor a PER-KOR KFT valamely értékesítője e-mailcíméről, aláírásával ellátott e-mailben, írásban visszaigazolást küldött.

2.8. A webáruházban feltűntetett árak és készletek a készlet erejéig érvényesek, foglalási kötelezettség nélkül.

2.9. Amennyiben a rendelés beérkezésekor a rendelt készlet nincs raktáron, a PER-KOR KFT valamely értékesítője felveszi a felhasználóval a kapcsolatot, hogy a készlet beszerzésének feltételeiről egyeztessen. Az ár és a szállítási határidő ilyen esetben eltérhet a korábban megadottaktól, eltérés esetén a felhasználó erről új árajánlat formájában kap értesítést, amelyet megrendeléssel elfogadhat, vagy a megrendelés törlésére vonatkozóan visszautasíthat.

2.10. A webáruházban megrendelt termékek esetén esetlegesen felmerülő darabolási, házhozszállítási, csomagolási (pl.: raklap betéti díj) és egyéb igényét a rendelés beérkezésekor a PER-KOR KFT munkatársa megvizsgál és amennyiben az igény teljesíthető, annak felmerülő költsége(i)t az e-mail címéről küldött visszaigazolásban feltűnteti.

2.11. A webáruház használatárt kizárólag a PER-KOR KFT arra jogosult üzleti ügyfelei, valamely gazdasági társaság képviseletében vehetik igénybe és mint ilyenekre nem vonatkozik a magánszemélyek vonatkozó internetes rendeléstől való elállás joga. A webáruházban megrendelt termékek és szolgáltatások esetén a felhasználó / megrendelő / vevő a PER-KOR Kft e-mailben küldött visszaigazolását követően a szerződéstől nem állhat el.

2.12. A webáruházban leadott ajánlatkérésekre, rendelésekre vonatkozóan is a PER-KOR KFT ezen az oldalon leírt Általános szerződési feltételek az irányadók.

2.13. A webáruház a PER-KOR KFT szellemi tulajdona, így annak írásos hozzájárulása nélkül annak struktúrája, tartalma (képek, adatok, stb.), működése nem másolható, felhasználható, illetve jogosulatlan másolata, használata esetén ezt a tevékenységet elkövetővel szemben a PER-KOR KFT kártérítéssel élhet.

2.14. A webáruházban feltüntetett árak és készletek kötelezettség nélküli ajánlatnak minősülnek.

2.15. Az akciós- és leértékelt termékek árai csak az akcióval és leértékeléssel megjelölt sarzs(ok)ra vonatkoznak, a készlet erejéig.

3. Árak
A PER-KOR Kft. árai ellenkező megállapodás hiányában saját telephelyén értendők (általános forgalmi adó nélkül), amelyek a fuvareszközre történő felrakást is tartalmazzák. Amennyiben Megrendelő a készre jelentéstől számított 3 munkanapon belül nem szállítja el az árut, a PER-KOR Kft. jogosult az értékesítéstől elállni. Ebben az esetben a Megrendelő az adott rendelés tárgyát képező áru nettó értékét kötbérként köteles megfizetni. A PER-KOR Kft. jogosult kötbért meghaladó kára érvényesítésére is.

A vételár megfizetése készpénzben, előre vagy a teljesítéstől számított, előre megállapodott naptári napon belül banki átutalással történhet. Késedelmes fizetés esetén a PER-KOR Kft. a törvényben előirt késedelmi kamatot számítja fel a Megrendelő felé, ismételt vagy 15 napot meghaladó késedelem esetén pedig jogosult a fizetési feltételek egyoldalú megváltoztatására, a fizetési határidő lerövidítésére vagy a halasztott fizetés megtagadására.

4. Tulajdonjog átszállás
A megrendelt átvett áru tulajdonjoga a vételár megfizetésével egy időben száll át a Megrendelőre, tehát az áru ellenértékének megfizetéséig, annak esetleges feldolgozására vagy beépítésére tekintet nélkül, a PER-KOR Kft. fenntartja a tulajdonjogát.

5. A teljesítés határideje, helye és módja
A teljesítési határidő — eltérő megállapodás hiányában - betartottnak tekintendő, ha a PER-KOR Kft. a rendelés-visszaigazoláson szereplő teljesítési határidő utolsó napján, illetőleg, ha ez a nap munkaszüneti nap, akkor az azt követő első munkanapon értesíti a Megrendelőt, hogy a megrendelt áru elszállítható. Megrendelő a készre jelentéstől számított 3 munkanapon belül köteles a PER-KOR Kft. telephelyére megfelelő fuvareszközt küldeni, s az árut onnan elszállítani. A kárveszély az áru átadásával egyidejűleg Megrendelőre átszáll. A szállítás elmulasztása esetén a kárveszély haladéktalanul átszáll a Megrendelőre, és 8 napos díjmentes időt követően a PER-KOR Kft. jogosult tárolási díjat felszámítani az el nem szállított áru után.

A PER-KOR Kft. nem felel a késedelemért, ha az olyan tőle független körülményekkel függ össze (pl. sztrájk, vis major), melyek a rendelés-visszaigazolás időpontjában nem voltak előreláthatóak. Amennyiben sztrájk, vagy vis major típusú esemény miatt, vagy egyéb, a PER-KOR Kft-nek fel nem róható okból a megrendelés teljesítése lehetetlenné válik, a szerződés megszűnik, és a PER-KOR Kft mentesül a szállítási kötelezettsége alól. A teljesítés lehetetlenné válásáról tudomást szerző fél haladéktalanul köteles erről a másik felet értesíteni. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó felelős.

Eltérő megállapodás hiányában előteljesítés és részteljesítés lehetséges.

Ha a PER-KOR Kft hitelt érdemlő tudomást szerez arról, hogy a Megrendelő ellen csődeljárást vagy felszámolási eljárást kezdeményeztek, a Megrendelőtől a már leszállított áru ellenértékét a fizetési határidőtől függetlenül azonnal követelheti; még nem teljesített megrendelés esetén a PER-KOR Kft csak akkor köteles teljesíteni, ha a Megrendelő a vételárat előre kiegyenlítette. Arra az esetre, ha a megrendelés egyedi, raktáron nem tartott árura szól, a PER-KOR Kft fenntartja a jogot, hogy a Megrendelőtől a teljes vételár előlegként történő kiegyenlítését követelje. Ebben az esetben PER-KOR Kft mindaddig nem köteles a teljesítéshez szükséges intézkedéseket megtenni, amíg az előleg összegét a Megrendelő ki nem egyenlíti.
A Megrendelő fizetési késedelme időtartamára a PER-KOR Kft jogosult a Megrendelővel szemben a további szállításokat leállítani, illetve felfüggeszteni anélkül, hogy ez szerződésszegésnek minősülne. A PER-KOR Kft a további kiszállítások megkezdését biztosíték (bankgarancia, zálogjog stb.) adásához kötheti.

6. Szavatosság
A PER-KOR Kft. felel azért, hogy az általa értékesített áru megfelel a megrendelésben és visszaigazolásban meghatározott minőségi és mennyiségi feltételeknek. Az áru mind mennyiségileg, mind pedig minőségileg az árut kísérő szállítólevél adatai szerint tekintendő átadottnak, illetőleg átvettnek. A szállítólevél szerint az átvételt követően a Megrendelő csak olyan utólagos reklamációra jogosult, amely rátekintésre, illetve a csomagolás megbontása nélkül nem volt megállapítható. Az áru minőségével, mennyiségével kapcsolatos reklamáció a hiba felfedezését követően azonnal, de legfeljebb az árunak a PER-KOR Kft. telephelyén történt átvételét követő 3 munkanapon belül jelenthető be. A reklamációt a rendelésre vonatkozó formai előírások betartásával kell bejelenteni, azaz szóban nem elégséges. A reklamációnak tartalmaznia kell a hibás áru illetve szállítmány megnevezését, azonosítóját, valamint a hiba pontos megjelölését a bizonyítékokkal együtt.

A PER-KOR Kft nem vállal felelősséget azon károkért, melyek abból származtak, hogy a Megrendelő értesítési kötelezettségének nem, vagy nem kellő időben tett eleget.

A Megrendelő a reklamáció elintézéséig az árut csak saját kockázatára használhatja fel, idegenítheti el, építheti be, ugyanakkor köteles biztosítani a PER-KOR Kft-nek az áru megvizsgálási lehetőségét. A PER-KOR Kft. a minőségi illetve mennyiségi kifogás kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles dönteni a reklamációról, s ennek kapcsán javaslatot tesz a reklamáció rendezésére.

A Megrendelő a vételártartozással szemben semmilyen jogcímen (így különösen szavatossági, jótállási, kártérítési stb. igények) nem élhet beszámítással.

7. Felelősségkorlátozás
A PER-KOR Kft. felelőssége nem terjed ki a közvetett, a következményi károkra, ideértve a piacvesztésből vagy termeléskiesésből eredő károkra, szállítóinak késedelméből, valamint azokra, amelyek nem láthatóak előre, ezen körbe sorolva az esetleges elmaradt haszonból eredő kárt. A kártérítés mértéke nem haladhatja meg a hibás teljesítéssel érintett áru számla szerinti ellenértékét.

8. Jogviták rendezése
Felek jogvitáikat békésen, lehetőleg a peres eljárásokat elkerülve rendezik. Amennyiben azonban közöttük mégis peres eljárásra kerül sor, úgy felek alávetik magukat a hatáskörrel rendelkező győri székhelyű bíróság kizárólagos illetékességének. Felek megállapodnak abban, hogy az alkalmazandó jog a magyar jog.


Győr, 2019. április 10.


PER-KOR Kereskedőház Kft.
9027 Győr, Reptéri út 5.