Informácie pre spracúvanie osobných údajov

Prevádzkovateľ: PER-KOR Kereskedőház Kft.

Adresa Prevádzkovateľa: H-9027 Győr, Reptéri u. 5.

Účely a právny základ spracúvania údajov: zákonná povinnosť, oprávnený záujem, komunikácia, kontakt.

Kontakt, komunikácia, oprávnený záujem:

Našu spoločnosť môžete kontaktovať e-mailom, telefonicky a osobne. V takýchto prípadoch spracúvame vašu e-mailovú adresu alebo telefónne číslo iba v súvislosti s vašou požiadavkou a uložíme ich do našej databázy pre budúcu spoluprácu až do jej zrušenia, odvolania. Toto spracúvanie údajov je v oprávnenom obchodnom záujme spoločnosti.

Právnym základom pre spracúvanie údajov je oprávnený záujem spoločnosti. Spoločnosť PER-KOR Kereskedőház Kft. môže zmluvu plniť len vtedy, ak môže so zmluvným partnerom v súvislosti s plnením zmluvy rokovať, prípadne klásť otázky alebo dohodnúť body súvisiace s plnením, respektíve všetci oprávnení zamestnanci majú prístup ku kontaktným údajom.

Zákonná povinnosť: Faktúry

Ak využijete naše služby, budú vám v súvislosti s tým vystavené faktúry, v rámci čoho budeme plniť naše zákonné povinnosti. Faktúry ukladáme po dobu vyžadovanú zákonom o účtovníctve.

Kategórie osobných údajov

Spoločnosť PER-KOR Kereskedőház Kft. zaznamenáva vaše meno, pracovnú pozíciu, názov zastupovanej organizácie, telefónne alebo faxové číslo, e-mailovú adresu.

Postúpenie osobných údajov

Informácie o účte prenášame účtovnej spoločnosti, ktorá spracováva naše faktúry.

Prihlásenie sa na odber noviniek

Spoločnosť PER-KOR KFT využíva údaje poskytnuté pri prihlásení sa k odberu newslettera (e-mailová adresa, meno) výlučne na marketingové účely, na uvedenú adresu zasiela marketingové materiály a novinky a kontaktné údaje neodovzdáva tretím osobám.

GDPR práva

Od Prevádzkovateľa môžete kedykoľvek požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa vás vzťahujú, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, a môže namietať proti spracúvaniu takýchto osobných údajov. Môžete tiež požiadať o poskytnutie príslušných informácií v prenosnom formáte. Viac informácií nájdete v GDPR, články 13-19..

Ak máte akékoľvek otázky alebo požiadavky týkajúce sa spracúvania údajov, kontaktujte nás!

Kontaktná osoba pre spracúvanie údajov:

Meno:                Győriné Csordás Tünde

Tel.:                +36 96/516-264    

E-mail:           csordas.tunde##kukac##perkor.hu

Podanie sťažnosti

Dotknutá osoba môže tiež podať sťažnosť orgánu:

Národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií („Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság”)

Sídlo: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. Poštová adresa: 1363 Budapest, Pf. 9.

Email: ugyfelszolgalat##kukac##naih.hu  Telefón: +36 (1) 391-1400  Webová stránka: http://naih.hu

Tieto Informácie pre spracúvanie osobných údajov sú platné až do odvolania.             

V Győr, 1. januára 2021