Všeobecné obchodné podmienky

Dodávky a predaje uzatvorené spoločnosťou PER-KOR Kereskedőház Kft. (ďalej len PER-KOR Kft.) sa riadia podmienkami uvedenými nižšie, pokiaľ sa zmluvné strany výslovne písomne nedohodli na odchýlení sa od Všeobecných obchodných podmienok, alebo sa tiež písomne nedohodli na upustení od určitých podmienok. Odchýlka od VOP na podnet Objednávateľa je záväzná pre PER-KOR Kft. iba vtedy, ak túto odchýlku Dodávateľ písomne potvrdil. Odchýlka nenamietaná Dodávateľom neznamená súhlas s odchýlkou. Vlastné obchodné podmienky Objednávateľa sa považujú za Dodávateľom neakceptované.

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky, ak boli Objednávateľovi oznámené a Objednávateľ na základe ich znalosti zadal objednávku pre spoločnosť PER-KOR Kft. v rámci právneho vzťahu zmluvných strán, sa považujú za platne ustanovené a dojednané.

 1.  Cenové ponuky a objednávky (zmluva)

Kúpnu zmluvu je možné považovať za uzavretú len vtedy, ak ju zmluvné strany uzatvorili písomne, alebo ak objednávku zaslanú listom, faxom alebo iným písomným spôsobom, spoločnosť PER-KOR Kft. potvrdila tiež písomným spôsobom, vo forme potvrdenia objednávky. Pre platnosť ústnej objednávky sa vyžaduje jej písomné potvrdenie. V prípade dlhodobého odberateľsko-dodávateľského vzťahu, pri ústnej alebo telefonickej objednávke spoločnosť PER-KOR Kft. objednávku potvrdí písomne. Na základe tohto potvrdenia objednávky začne pripravovať tovar na odoslanie aj v prípade, že neobdrží jej písomné potvrdenie. V prípade akéhokoľvek právneho sporu má potvrdenie objednávky prednosť pred obsahom zmluvy. V objednávke musí byť zreteľne uvedené meno, sídlo, oznamovacia a doručovacia adresa Objednávateľa, ako aj meno a funkcia odosielateľa objednávky. Akékoľvek podmienky uvedené v objednávke sú platné iba v prípade, ak boli písomne potvrdené spoločnosťou PER-KOR Kft. V prípade nepotvrdenia ústnej objednávky v písomnej forme spoločnosť PER-KOR Kft. vylučuje zodpovednosť za akékoľvek z toho vyplývajúce nezrovnalosti alebo nesprávne plnenie. Ak PER-KOR Kft. potvrdí objednávku s odlišnými podmienkami v porovnaní s objednávkou, považuje sa to za novú ponuku, k uzatvoreniu zmluvy teda nedôjde. Objednávateľ/kupujúci po potvrdení spoločnosťou PER-KOR Kft. nemôže odstúpiť od zmluvy. Ak je spoločnosť PER-KOR Kft. povinná plniť zmluvu/objednávku po častiach a už ponúkla vykonanie časti služby, kupujúci nemôže vypovedať zmluvu ani za služby, ktoré ešte neboli ponúknuté na plnenie.

 Spoločnosť PER-KOR Kft. považuje ním zaslanú cenovú ponuku ohľadom množstva, kvality a cien v nej obsiahnutých tovarov za nezáväzne platnú, až do rozsahu skladových zásob.

 2.  Používanie internetového obchodu

 

Tu uvedené podmienky sa vzťahujú na používanie webovej stránky www.perkor.hu, súvisiacich podstránok a nesúvisiacich stránok s názvom domény perkor. V ďalšom texte je význam internetového obchodu: Webová stránka www.perkor.hu, súvisiace podstránky a nesúvisiace stránky s názvom domény perkor.

 2.1.  Služby nášho internetového obchodu môžu využívať iba k tomu oprávnení obchodní zákazníci PER-KOR Kft. - ktorí sú zároveň fungujúcimi prevádzkovými spoločnosťami. Ďalej sú označovaní ako: užívatelia. Všetci ostatní záujemcovia si môžu prezerať sortiment PER-KOR Kft. bez možnosti cien, skladových zásob a uskutočnenia objednávky. Ďalej sú označovaní ako: záujemcovia.

 2.2.  O právo používať internetový obchod môžete požiadať vyplnením registračného formulára nachádzajúceho sa na webovej stránke alebo zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu ertekesites@perkor.hu. Toto právo schvaľuje alebo zamieta vedenie spoločnosti PER-KOR Kft.

 V prípade zamietnutej žiadosti si záujemca môže prezerať sortiment PER-KOR Kft. bez možnosti cien, skladových zásob a uskutočnenia objednávky.

 V prípade schváleného oprávnenia dostane užívateľ prihlasovacie údaje potrebné na používanie internetového obchodu spoločnosti PER-KOR Kft. e-mailom.

 2.3.  Užívateľ oprávnený na používanie internetového obchodu má právo prezerať si sortiment PER-KOR Kft. v internetovom obchode s údajmi o skladových zásobách a predajných cenách, ako aj zadávať objednávku alebo vyžiadať cenovú ponuku. Užívateľ oprávnený na používanie internetového obchodu je však povinný s informáciami o cene, zásobách, objednávke a pod. nachádzajúcimi sa v internetovom obchode narábať ako s obchodným tajomstvom, takéto údaje nesmie poskytnúť tretím stranám.

 2.4.  Používateľ nesmie bez písomného súhlasu spoločnosti PER-KOR Kft. inému odovzdať svoje používateľské meno a heslo používané pre internetový obchod.

 2.5.  Ak dôjde k skončeniu pracovného pomeru užívateľa u spoločnosti, v mene ktorej nadobudol oprávnenie na používanie internetového obchodu a/alebo k ukončeniu či úprave predchádzajúcej činnosti danej spoločnosti, je povinný o tom písomne informovať vedenie spoločnosti PER-KOR Kft. do 3 (troch) pracovných dní po danej zmene. V takom prípade vedenie PER-KOR Kft. rozhodne o vymazaní používateľského mena.

 2.6.  V prípade nedodržania povinností popísaných v bode 2.3., 2.4., 2.5. užívateľ porušuje zmluvu, spoločnosť PER-KOR Kft. je oprávnená uplatniť si voči užívateľovi a/alebo zastupovanej spoločnosti nárok na náhradu škody.

 2.7.  Objednávka uskutočnená v internetovom obchode sa stáva zmluvou vtedy, keď jeden z predajcov spoločnosti PER-KOR Kft. odošle písomné potvrdenie prostredníctvom e-mailu, zo svojej e-mailovej adresy, opatrené svojim podpisom.

 2.8.  Ceny a skladové zásoby uvedené v internetovom obchode sú platné do vypredania zásob, bez povinnosti rezervácie.

 2.9.  Ak po prijatí objednávky objednaný tovar nie je na sklade, niektorý z predajcov PER-KOR Kft. bude kontaktovať užívateľa za účelom dohodnutia podmienok zaobstarania zásob. V tomto prípade sa cena a dodacia lehota môžu líšiť od skoršie uvedených, v prípade odlišnosti bude užívateľ upozornený formou novej cenovej ponuky, ktorú môže prostredníctvom uskutočnenia objednávky akceptovať, alebo zrušením objednávky odmietnuť.

 2.10.  Vaše prípadné požiadavky na rezanie, doručenie, balenie (napr. záloha za palety) a iné potreby, ktoré môžu vzniknúť v prípade produktov objednaných v internetovom obchode, po prijatí objednávky posúdi pracovník PER-KOR Kft., a ak je možné žiadosti vyhovieť, výsledné náklady uvedie v potvrdení odoslanom zo svojej e-mailovej adresy.

 2.11.  Používanie internetového obchodu môžu uskutočňovať len oprávnení obchodní partneri spoločnosti PER-KOR Kft. v mene niektorej obchodnej spoločnosti a ako také sa na ne nevzťahuje právo fyzických osôb na odstúpenie od príslušnej internetovej objednávky. V prípade produktov a služieb objednaných v internetovom obchode, po potvrdení zaslanom e-mailom zo strany PER-KOR Kft. užívateľ / objednávateľ / kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy.

 2.12.  Aj pre žiadosti o cenové ponuky a objednávky zadané v internetovom obchode platia Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti PER-KOR Kft. popísané na tejto stránke.

 2.13.  Internetový obchod je duševným vlastníctvom spoločnosti PER-KOR Kft., takže bez jeho písomného súhlasu nesmie byť jeho štruktúra, obsah (obrázky, dáta a pod.), prevádzka kopírovaná, používaná, respektíve v prípade jeho neoprávneného kopírovania, použitia môže spoločnosť PER- KOR Kft. nárokovať kompenzáciu.

 2.14.  Ceny a skladové zásoby uvedené v internetovom obchode sú považované za nezáväzné ponuky.

 2.15.  Ceny akciových a zľavnených produktov sa vzťahujú len na šaržu(e) označené akciou a zľavou, do vypredania zásob.

 3.  Ceny

Ak nie je dohodnuté inak, ceny PER-KOR Kft. sa rozumejú na jej prevádzke (bez dane z pridanej hodnoty), v ktorých je zahrnuté aj naloženie na prepravný nástroj. V prípade, že Objednávateľ neodvezie tovar do 3 pracovných dní od oznámenia skompletizovania objednávky, spoločnosť PER-KOR Kft. je oprávnená od predaja odstúpiť. Objednávateľ je v tomto prípade povinný uhradiť ako zmluvnú pokutu čistú hodnotu tovaru, ktorý je predmetom danej objednávky. Spoločnosť PER-KOR Kft. je tiež oprávnená vymáhať náhradu škody presahujúcu hodnotu zmluvnej pokuty.

 Kúpnu cenu je možné uhradiť v hotovosti, bankovým prevodom na účet uskutočneným vopred alebo v termíne vopred dohodnutých kalendárnych dní. V prípade platobného omeškania bude spoločnosť PER-KOR Kft. účtovať Objednávateľovi zákonom stanovený úrok z omeškania a v prípade opakovaného alebo viac ako 15-dňového omeškania je oprávnená jednostranne zmeniť platobné podmienky, skrátiť lehotu splatnosti resp. odloženú platbu odmietnuť.

 4.  Prechod vlastníctva

Vlastníctvo objednaného a prijatého tovaru prechádza na Objednávateľa súčasne so zaplatením kúpnej ceny, teda si spoločnosť PER-KOR Kft. ponecháva vlastnícke právo až do zaplatenia tovaru, bez ohľadu na jeho spracovanie alebo zapracovanie.

 5.  Termín, miesto a spôsob plnenia

Termín plnenia - pokiaľ nie je dohodnuté inak - sa považuje za dodržaný, ak spoločnosť PER-KOR Kft. oznámi Objednávateľovi v posledný deň dodacej lehoty uvedenej v potvrdení objednávky, alebo ak tento deň pripadne na štátny sviatok, v prvý nasledujúci pracovný deň, že je možné objednaný tovar odviezť. Objednávateľ je povinný do 3 pracovných dní od oznámenia vyhotovenia objednávky zaslať vhodný dopravný prostriedok na prevádzku spoločnosti PER-KOR Kft., a odtiaľ tovar odviezť. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Objednávateľa súčasne s dodaním tovaru. V prípade neuskutočnenia odvozu prechádza nebezpečenstvo škody na Objednávateľa neodkladne a po 8-dňovej bezplatnej lehote je spoločnosť PER-KOR Kft. oprávnená účtovať za neoodvezený tovar skladné.

 Spoločnosť PER-KOR Kft. nezodpovedá za omeškanie, ak súvisí s okolnosťami, ktoré nemôže ovplyvniť (napr. štrajk, vyššia moc), ktoré v čase potvrdenia objednávky nebolo možné predvídať. Ak v dôsledku štrajku alebo vyššej moci, alebo z iných dôvodov, ktoré nemožno pripísať spoločnosti PER-KOR Kft., sa plnenie objednávky stane nemožným, zmluva zaniká a spoločnosť PER-KOR Kft. bude oslobodená od dodacej povinnosti. Strana, ktorá sa dozvie o nemožnosti plnenia, túto skutočnosť bezodkladne oznámi druhej zmluvnej strane. Za škody vzniknuté zo zanedbania upozornenia zodpovedná strana, ktorá upozornenie zanedbala.

 Ak nie je dohodnuté inak, je možné predbežné plnenie a čiastočné plnenie.

 Ak sa na vedomie spoločnosti PER-KOR Kft. vierohodným spôsobom dostane informácia o začatí konkurzu alebo likvidácie voči Zákazníkovi, môže od Zákazníka bezodkladne požadovať protihodnotu už dodaného tovaru, bez ohľadu na termín splatnosti; V prípade ešte nevybavenej objednávky je spoločnosť PER-KOR Kft. povinná uskutočniť plnenie len v prípade, ak Objednávateľ vopred zaplatil kúpnu cenu. V prípade, že je objednávka bola uskutočnená na individuálny tovar, ktorý nie je na sklade, spoločnosť PER-KOR Kft. si vyhradzuje právo požadovať od Objednávateľa zaplatenie celej kúpnej ceny ako zálohu. V tomto prípade nie je spoločnosť PER-KOR Kft. povinná vykonať potrebné opatrenia na plnenie až do zaplatenia sumy zálohy Objednávateľom.

Spoločnosť PER-KOR Kft. je oprávnená zastaviť, respektíve pozastaviť ďalšie dodávky Objednávateľovi po dobu omeškania platby Objednávateľa bez toho, aby sa to považovalo za porušenie zmluvy. Spoločnosť PER-KOR Kft. môže začatie ďalších dodávok podmieniť poskytnutím zábezpeky (banková záruka, záložné právo a pod.).

 6.  Garancia

Spoločnosť PER-KOR Kft. zodpovedá za to, že ňou predávaný tovar zodpovedá kvalitatívnym a kvantitatívnym podmienkam uvedeným v objednávke a v potvrdení. Tovar sa považuje za dodaný, resp. prijatý do množstva aj kvality v súlade s údajmi na dodacom liste priloženom k tovaru. Objednávateľ má podľa dodacieho listu po prevzatí nárok len na takú následnú reklamáciu, ktorú nebolo možné skontrolovať náhľadom alebo bez porušenia obalu. Reklamáciu týkajúcu sa kvality a množstva tovaru je možné uplatniť ihneď po zistení vady, najneskôr však do 3 pracovných dní od prevzatia tovaru na prevádzke spoločnosti PER-KOR Kft. Reklamáciu je potrebné nahlásiť v súlade s formálnymi náležitosťami ako v prípade objednávky, teda ústne oznámenie nestačí. Reklamácia musí obsahovať názov a identifikátor chybného tovaru alebo zásielky, ako aj presné označenie vady spolu s dôkazmi.

 Spoločnosť PER-KOR Kft. nezodpovedá za žiadne také škody, ktoré vzniknú v dôsledku nesplnenia si oznamovacej povinnosti zo strany Objednávateľa alebo nesplnením tejto povinnosti včas.

 Zákazník môže do vybavenia reklamácie tovar používať, scudzovať, inštalovať len na vlastné riziko, zároveň je povinný poskytnúť spoločnosti PER-KOR Kft. možnosť obhliadky tovaru. Spoločnosť PERKOR Kft., je povinná rozhodnúť o reklamácii do 15 dní od doručenia kvalitatívnej alebo kvantitatívnej námietky a v súvislosti s tým podať návrh na vybavenie reklamácie.

 Zákazník nie je oprávnený odpočítať od kúpnej ceny dlh z akéhokoľvek titulu (najmä nároky z garancie, záruky, náhrady škody a pod.).

 7.  Obmedzenie zodpovednosti

Zodpovednosť spoločnosti PER-KOR Kft. sa nevzťahuje na nepriame, následné škody, vrátane škôd vyplývajúcich zo straty trhu alebo z výpadku výroby, z oneskorenia jej dodávateľov a na tie škody, ktoré sú nepredvídateľné, vrátane škôd vyplývajúcich z akéhokoľvek ušlého zisku. Výška odškodnenia nesmie presiahnuť fakturovanú hodnotu tovaru dotknutého vadným plnením.

 8.  Riešenie právnych sporov

Strany urovnajú svoje spory priateľsky, pokiaľ možno vyhýbajúc sa súdnym sporom. Ak však medzi nimi predsa dôjde k súdnemu sporu, strany sa podrobia výlučnej jurisdikcii príslušného súdu so sídlom v Győri. Zmluvné strany sa dohodli, že rozhodným právom je maďarské právo.

 

V Győr, 10. apríla 2019

 PER-KOR Kereskedőház Kft.

9027 Győr, Reptéri út 5.